Vedtægter/laugskrå

LAUGETS NAVN OG HJEMSTED
Laugets navn er “Skibslauget Frigg af Odense”.
I daglig omtale “Frigglauget”.
Laugets hjemsted er Odense Havn

§ 1 – LAUGETS FORMÅL
A – At formidle nordisk kystkultur fra vikingetid og frem.
B – At oparbejde viden og kundskaber relateret til traditionelle nordiske både,
klinkbygningstraditionen, sejlføring og sejlads, vedligehold og håndværkstraditioner.
C – At bygge, vedligeholde og drifte vikingeskibet Frigg
D – At deltage i konstruktivt samarbejde med aktører, der arbejder med rekonstruktioner af både og
skibe fra vikingetiden og fremefter samt aktiviteter relateret til nordisk kystkultur,
eksperimentalarkæologi, forskning og formidling.

§ 2 – FORMIDLING SAMMEN MED NAH – ODENSE
A – Lauget ønsker at bidrage til at formidle historie, handels- og social adfærd samt teknologi i de nordatlantiske lande fra vikingetiden og frem.
B – at udbrede kendskabet til vikingeskibs-sejlads i nordatlantiske farvande m.m., samt de kulturelle og historiske baggrunde for sejladserne.

§ 3 – LAUGSRÅDET
Laugsrådsmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling.
Laugsrådet består af 4 – 7 personer der vælges for to år:
¤ Formand vælges på ulige år
¤ Kasserer vælges på lige år
¤ Mindst 1 laugsrådsmedlem vælges på ulige år
¤ Mindst 1 laugsrådsmedlem vælges på lige år

Laugsrådet konstituerer sig med næstformand og sekretær ved første møde efter
generalforsamlingen.
Er der frafald, som skaber ubalance i ovennævnte forhold, kan enkelte medlemmer vælges for kun et
år.
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Laugsrådet er laugets daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger
og foretagne handlinger forpligter lauget i henhold til vedtægterne.
Lauget kan ikke stifte gæld.
Laugsrådet nedsætter udvalg, der hjælper rådet med specifikke opgaver. Udvalgene rapporterer
tilbage til rådet.
Medfører frafald i bestyrelsen, at der er under 4 medlemmer tilbage eller hvis formand eller kasserer
forlader bestyrelsen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges nye
medlemmer til erstatning. Disse medlemmer er altid på valg på førstkommende ordinære
generalforsamling.

§ 4 – MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages personer, som er fyldt 16 år og som godkendes af Laugsrådet.
Medlemmer opdeles som flg.:
Aktive medlemmer: Medlemmer, der yder en løbende aktiv indsats for lauget. Aktive medlemmer har
stemmeret ved generalforsamlinger og er valgbare til laugsrådet.
Passive medlemmer: Medlemmer, der ønsker en pause fra aktivt medlemskab. Passive medlemmer kan
sejle et af laugsrådet fastlagt antal dagsture pr. sæson. Passive medlemmer har stemmeret ved
generalforsamlinger og er valgbare til laugsrådet.
Støttemedlemmer: Personer og virksomheder, der ønsker at støtte lauget økonomisk via
kontingentindbetaling fastlagt af laugsrådet i hvert enkelt tilfælde. Støttemedlemmer har ikke
stemmeret ved generalforsamlinger og er ikke valgbare til laugsrådet.

§ 5 – EKSKLUSION
A – Manglende indbetaling af kontingent kan føre til eksklusion (se regler for kontingent i § 6)
B – Laugsrådet kan ved simpelt flertal ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ved omtale eller
handling skader laugets formål eller virke.
C – Kontingent tilbagebetales ikke.

§ 6 – KONTINGENT og INDTÆGTER
Alle medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes af laugsrådet.
Lauget kan iværksætte initiativer, der skaffer ekstra indtægter.
Kontingentet skal være betalt for at medlemmet har stemmeret ved generalforsamling og er gældende
året ud. Manglende indbetaling vil føre til tab af medlemskab.

§ 7 – REGNSKAB og REVISION
A – Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
B – Revideret årsregnskab fremlægges ved den ordinære generalforsamling.

§ 8 – TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Lauget hæfter alene ved sin formue, og der påhviler ikke medlemmerne noget personligt gældsansvar.
Lauget tegnes udadtil ved underskrift af laugsrådets formand og et yderligere medlem af laugsrådet.
Foreningen kan ikke optage lån eller stifte gæld.
Ved formandens fravær tegnes lauget af 3 laugsrådsmedlemmer i forening.
Laugsrådets kasserer disponerer over laugets bankkonto.

§ 9 – BESLUTNINGSREGLER
Generalforsamling:
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer. Undtagelser herfra
er bestemmelserne om laugets opløsning § 13.
Stemmeret udøves kun ved fremmøde.
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Afstemning kan ske som skriftlig hemmelig afstemning på
forlangende.
Bestyrelsesmøde:
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende.

§ 10 – GENERALFORSAMLING
Laugets overordnede myndighed er generalforsamlingen. Her fremlægges emner til overordnede
beslutninger.
Generalforsamlingen holdes en gang årligt, inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 14 dages
varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest én uge
før generalforsamlingen.
På Generalforsamlingen kan kun deltage stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagter accepteres ikke.
Der indkaldes til Generalforsamling ved opslag på laugets hjemmeside – frigglaug.dk.
Generalforsamlingen har som minimum flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor og suppleant
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt – ikke beslutningspunkt

§ 11 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af laugsrådet, eller når mindst 1/3 af
laugets stemmeberettigede medlemmerne anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og være
begrundet. Laugsrådet skal efter modtagelse af en lovlig anmodning indkalde med minimum 14 dages
varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter anmodningen er indgivet.
Der indkaldes pr. e-mail til Ekstraordinære Generalforsamlinger og ved opslag på laugets hjemmeside –
frigglaug.dk.

§ 12 – VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer besluttes på en generalforsamling som angivet i § 10.

§ 13 – LAUGETS OPLØSNING
Opløsning af lauget kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmers stemmer. Opløsning af lauget skal være eneste emne på dagsordenen ved den
2. (den opløsende) generalforsamling. Indkaldelse til 2. generalforsamling kan ske samtidig med eller
efter offentliggørelsen af resultatet af 1. generalforsamling.
Afvikling af lauget påhviler mindst 3 kuratorer, som den opløsende generalforsamling vælger.
Laugets passiver/gæld indfries. Effekter/aktiver i laugets eje kan indgå som en del af indfrielsen.
Et evt. overskud og evt. resterende effekter/aktiver efter indfrielsen gives til et eller flere
projekter eller laug i Danmark, der beskæftiger sig med nordatlantisk kystkultur eller skibsbygning.